Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Javne ustanove i trgovačka društva

Za obavljanje društvenih djelatnosti za koje je zakonom određeno da se obavljaju kao javne službe, Grad Buzet osnovao je javne ustanove za kulturu, sport i tjelesnu kulturu, socijalnu skrb i druge djelatnosti u skladu sa zakonom, odnosno trgovačka društva za obavljanje djelatnosti komunalnog gospodarstva.

Javne ustanove i trgovačka društva Grada Buzeta: