Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Uprava

Grad Buzet je jedinica lokalne samouprave u kojoj građani odlučuju o svojim potrebama i interesima lokalnog značaja neposredno ili preko izabranih tijela.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svojeg samoupravnog djelokruga, a ti poslovi su uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, briga o djeci, socijalna skrb, primarna zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kultura, tjelesna kultura i šport, zaštita potrošača, zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštitu, promet na svojem području, te ostali poslovi sukladno posebnim zakonima.

Njegov ustroj se propisuje statutom, najvišim pravnim aktom kojeg Grad može donijeti. Statutom se podrobnije uređuju najvažnija pitanja vezana za rad samouprave jednog grada.

Grad Buzet ima Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana koje ima 15 članova, gradonačelnika kao izvršno tijelo, zamjenika gradonačelnika, te upravne odjele koji obavljaju upravne, stručne i tehničke poslove za predstavničko i izvršno tijelo.

 

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda i četvrtak: 7.00 - 15.00
utorak: 7.00 - 16.00
petak: 7.00 - 14.00