Grad Buzet

II. istarske brigade 11
52420 Buzet
tel.: 052/662-726
fax: 052/662-676
e-mail: info(at)buzet.hr

Vijesti
26.01.17. 20:16

Natječaj za radno mjesto komunalnog redara

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.), članka 22. stavak 2. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave („Službene novine Grada Buzeta“, broj 10/15., 06/16.,11/16. i 01/17.) te članka 2. Plana prijma u službu u upravnim tijelima Grada Buzeta za 2017. godinu („Službene novine Grada Buzeta“, broj 01/17.), Upravni odjel za gospodarenje prostorom Grada Buzeta objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za gospodarenje prostorom na radno mjesto:

1. Referent – komunalni redar - 1 izvršitelj.

 

2. Stručni i drugi uvjeti za raspoređivanje na radno mjesto:

-          srednja stručna sprema prometne, upravne ili tehničke struke,

-          najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-          položen državni stručni ispit,

-          položen vozački ispit B kategorije,

-          dobro poznavanje rada na računalu.

 

3. Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. uvodno citiranog Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

4. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. uvodno citiranog Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu ZSN).

 

5. Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

 

6. Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

7. Služba se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

 

8. Uz pisanu prijavu s naznakom za koje radno mjesto se podnosi prijava kandidati su dužni priložiti:

·         životopis,

·         dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),

·         svjedodžba kojom se potvrđuje ispunjenje uvjeta stupnja obrazovanja (stručna sprema) i struke određenih ovim natječajem (izvornik ili ovjereni prijepis),

·         elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

·         dokaz o radnom iskustvu za koje se traži odgovarajuće stručno znanje i struka (preslika rješenja o rasporedu, ugovora o radu ili potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koje je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme za te poslove i vremensko razdoblje u kojim ih je obavljao), u ukupnom trajanju od najmanje 1 godine.

·         uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,

·         uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15.  Zakona (ne starije od 6 mjeseca),

·         preslika vozačke dozvole,

·         vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreke za prijem u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima, dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

 

9. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

 

10. Urednom prijavom smatra se pisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu pisanu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

 

11. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete prijavljenim na javni natječaj provest će se testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

12. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr.

Na službenoj internetskoj stranici www.buzet.hr i na oglasnoj ploči gradske uprave, Grada Buzeta bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

13. Pisanu prijavu na javni natječaj s priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, neposredno ili preporučenom pošiljkom, s naznakom: „Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme – referent – komunalni redar“, na adresu: Grad Buzet, II. istarske brigade 11, 52420 Buzet.

 

14. Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama, na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web-stranici www.buzet.hr, te na oglasnoj ploči Grada Buzeta.

Za računanje roka mjerodavan je dan objave u Narodnim novinama.

 

15. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

NATJEČAJ

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI